Mateřská škola Mydlinky v Praze 12

Seznam přijatých dětí od 1.9. 2024.

Zápis pro školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří
V pondělí 29. 4. 2024 od 15:30 – 17:00 přivítáme všechny zájemce o umístění dítěte do naší mateřské školy.
Můžete si prohlédnout prostory vnitřní i vnější, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá.

Elektronicky předzápis bude otevřen 2. 4. – 13. 5. 2024
Řádný zápis do MŠ 14. – 15. 5. 2024 13:00 – 17:00 hod v budově MŠ

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-mydlinky

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Pro školní rok 2024/2025
V souladu se zákonem 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Mydlinky v Praze 12, příspěvkové organizace následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou imunní proti nákazám nebo mají kontraindikaci k očkování. Pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání se toto opatření nevztahuje.
Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.
Děti budou přijímány do Mateřské školy podle následujících kritérií.
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost zahájit předškolní vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne věku pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
2. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
3. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Případně
4. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2024, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.


Praha 28. 3. 2024

Kateřina Vejvodová
ředitelka školy